Näitä peruutusehtoja sovelletaan hääkuvaussopimuksen pohjalta Asiakkaan tekemien ja varaamien, jo sovittujen kuvausten peruuttamisessa asiakkaan ja valokuvaajan välillä.


1§ Palvelu
Häävalokuvauspalvelu on Kuluttajansuojalain 6 luvun ja sen 16§:n kohdassa 11 tarkoitettu sopimus, joka koskee vapaa-ajanpalvelua ja sopimuksessa edellytetään suoritusta määrättynä ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa. Häävalokuvauspalvelu käynnistyy Asiakkaan tekemällä varauksella, jossa häävalokuvaaja sopii varaavansa työaikansa ja valokuvauslaitteensa Asiakkaan käyttöön tiettynä päivänä ja kellonaikana ja luopuu samassa yhteydessä ottavansa tehdäkseen vastaavaa työtä
muissa kohteissa. Häävalokuvauspalvelulle on tyypillistä hyvissä ajoin etukäteen tapahtuva
ajan ja paikan varaaminen, jolloin peruutustilanteissa valokuvaajalle tulee taata riittävä aika saada korvaavaa työtä peruutetulle ajalle sekä pitää siihen mennessä tekemäänsä työhön maksettu korvaus itsellään.

2§ Asiakkaalle annetut tiedot
Tässä häävalokuvaussopimuksessa ja sen neuvotteluiden yhteydessä on annettu Asiakkaalle seuraavat, Kuluttajansuojalain 6 luvun 9§n mukaiset,ennen sopimuksen tekemistä annettavat tiedot
Ennen koti- tai etämyyntisopimuksen tekemistä kuluttajalle on annettava seuraavat tiedot:
1) kulutushyödykkeen pääominaisuudet siinä laajuudessa kuin on asianmukaista ottaen huomioon kulutushyödyke ja käytetty viestin;
2) elinkeinonharjoittajan nimi;
3) elinkeinonharjoittajan maantieteellinen osoite sijoittautumisvaltiossa sekä, jos elinkeinonharjoittaja toimii toisen elinkeinonharjoittajan asiamiehenä tai edustajana, hänen päämiehensä nimi ja maantieteellinen osoite;
4) elinkeinonharjoittajan puhelin- ja faksinumero sekä sähköpostiosoite, jos nämä ovat käytettävissä;
5) elinkeinonharjoittajan sen toimipaikan maantieteellinen osoite, jonne kuluttaja voi toimittaa valituksensa, jos osoite poikkeaa 3 kohdassa tarkoitetusta osoitteesta, sekä, jos elinkeinonharjoittaja toimii toisen elinkeinonharjoittajan asiamiehenä tai edustajana, sama tieto hänen päämiehestään;
6) kulutushyödykkeen kokonaishinta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei hyödykkeen luonteen takia kohtuudella voida laskea etukäteen, hinnan määräytymisen perusteet;
7) tarvittaessa kulutushyödykkeen kokonaishintaan sisältymättömät toimitus- ja muut kulut tai, jos näitä kuluja ei voida kohtuudella laskea etukäteen, tieto siitä, että tällaisia lisäkuluja voi aiheutua;
8) etäviestimen käyttämisestä sopimuksen tekemisessä syntyvät kulut, jos siitä veloitetaan perushintaa enemmän;
9) maksua, toimitusta ja muuta sopimuksen täyttämistä koskevat ehdot sekä tarvittaessa asiakasvalituksia koskevat käytännöt;
10) tarvittaessa peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot, määräajat ja menettelyt;
11) tarvittaessa tieto siitä, että jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen, hänen on vastattava tavaroiden palauttamiskustannuksista, sekä etämyynnissä myös tieto palauttamiskustannusten määrästä, jos tavarat eivät ole luonteensa vuoksi palautettavissa tavanomaisella tavalla postitse;
12) tieto siitä, että jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan tehtyään 15 §:n 1 momentissa tarkoitetun palvelun suorittamista koskevan pyynnön, hänen on maksettava elinkeinonharjoittajalle 19 §:n 1 momentissa tarkoitetut kustannukset;
13) tarvittaessa tieto peruuttamisoikeuden puuttumisesta tai olosuhteista, joissa peruuttamisoikeuden voi menettää;
14) maininta tavaroita koskevasta lakisääteisestä virhevastuusta;
15) tarvittaessa maininta asiakastuesta, muista kaupanteon jälkeisistä palveluista ja takuusta sekä niitä koskevista ehdoista;
16) maininta käytännesääntöjen olemassaolosta ja tarvittaessa tieto siitä, miten niistä voi saada jäljennöksen;
17) tarvittaessa sopimuksen kesto tai, jos sopimus on voimassa toistaiseksi tai sitä jatketaan automaattisesti, sen päättämistä koskevat ehdot;
18) tarvittaessa kuluttajan sopimusvelvoitteiden vähimmäiskesto;
19) tarvittaessa tieto elinkeinonharjoittajan kuluttajalta edellyttämistä rahoitusta koskevista vakuuksista ja niihin sovellettavista ehdoista;
20) tarvittaessa digitaalisen sisällön toimivuus, mukaan lukien digitaalisen sisällön yhteentoimivuus laitteistojen ja ohjelmistojen kanssa siltä osin kuin elinkeinonharjoittaja siitä tietää tai hänen voidaan kohtuudella olettaa siitä tietävän;
21) tieto mahdollisuudesta ja tavoista saattaa riita kuluttajariitalautakunnan tai muun vastaavan elimen käsiteltäväksi.
Huutokaupassa, johon kuluttaja voi osallistua muutenkin kuin etäviestimellä, 1 momentin 2–5 kohdassa tarkoitetut tiedot voidaan korvata vastaavilla tiedoilla huutokaupanpitäjästä.
Jos kuluttajalla on koti- tai etämyyntisopimuksen mukaan peruuttamisoikeus, hänelle on 1 momentin 10 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi annettava peruuttamislomake. Edellä 1 momentin 10–12 kohdassa tarkoitetut tiedot voidaan antaa peruuttamisohjeessa. Peruuttamislomakkeen ja -ohjeen muodosta ja sisällöstä säädetään oikeusministeriön asetuksella.

3§ Varaaminen ja varausmaksu sekä valokuvauksen peruuttaminen 14 päivän kuluessa varausmaksusta
Asiakkaan varausmaksu on 20% loppusummasta. Summa maksetaan sopimuksen syntyessä laskulla sovitun eräpäivään mennessä, 14 päivän maksuajalla. Kun Asiakas on maksanut varauslaskun sen eräpäivään mennessä, tulee varauksesta ja kuvaussopimuksesta sitova molemmin puolin.Varausmaksu vähennetään kokonaissummasta.
Varausmaksu vahvistaa sen, että valokuvaaja tulee sovittuna päivänä paikalle ja tuo valokuvauslaitteet tapahtumaan sekä tarvittaessa huolehtii valokuvauslaitteiden asennuksesta ennen tilaisuuden alkua.
Varausmaksu on korvaus häävalokuvaajalle valokuvaussopimuksen neuvotteluista Asiakkaan kanssa, valokuvaussopimuksen tekemisestä sekä varauksen tekemisestä. Jos Asiakas haluaa
peruuttaa tapahtuman ja purkaa tehdyn häävalokuvaussopimuksen ennen kuin 14 päivää
on kulunut varausmaksun maksamisesta ja sitovan varauksen syntymisestä, jää varausmaksu häävalokuvaajalle korvaukseksi tämän ennen tapahtumaa tehtyjen toimenpiteiden osalta mutta Asiakkaalla ei ole velvollisuutta maksaa loppusummaa peruuntuneesta häävalokuvaus tapahtumasta. Varausmaksua ei palauteta Asiakkaalle, mikäli varaus peruutetaan varausmaksun maksamisen jälkeen.
Kuluttajansuojalain 6 luvun 14 § (30.12.2013/1211): Kotimyynti ja etämyynti on kuluttajan peruuttamisoikeudesta säädetty seuraavaa:
Kuluttajalla on oikeus peruuttaa koti- tai etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruuttamis-lomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä, kauppasopimuksessa tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta taikka, jos kyse on tavaroiden säännöllisestä toimittamisesta, ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta.

4§ Peruuttaminen myöhemmin kuin 14 päivää varausmaksun maksamisesta
Tilauksen peruuttaminen ei ole mahdollista, mikäli sitä ei ole tehty 14 päivän kuluessa tilauksen vahvistamisen jälkeen, koska valokuvaussopimus koskee vapaa-ajan palvelua ja sopimuksessa edellytetään suoritusta määrättynä ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa. Valokuvaajalla ei
ole käytännössä sen jälkeen, kun varauksen vahvistamisesta on kulunut 14 päivää, mahdollisuutta enää myöhemmissä peruutuksissa saada korvaavaa työtä siihen ajankohtaan, jonka valokuvaaja on varannut sitovan varauksen tekemisen jälkeen Asiakkaan pyytämään häävalokuvaus työhön.
Tässä tilanteessa Asiakas joutuu maksamaan valokuvaajalle koko sovitun loppusumman, ellei valokuvaaja onnistu järjestämään lyhyessä ajassa korvaavan valokuvaustyön Asiakkaan varaamaan ajankohtaan. Loppukauppasumman maksu on korvaus valokuvaajalle siitä, että hän on varannut aikansa ja valokuvauslaitteensa Asiakkaan edellyttämään tilaisuuteen ja ajankohtaan eikä pysty liian myöhään tapahtuneen peruuttamisen vuoksi hankkimaan korvaavaa valokuvaustyötä samaan ajanjaksoon.
Tämä varaus ja varausaika on varattu Asiakkaan vaatimusten mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi. Tilauksen peruuttamisoikeutta rajoittava ehto on kuluttajansuojalain 6 luvun 16 § (30.12.2013/1211) mukainen.

5§ Force Majeure tilanteet peruutuksissa
Mikäli kuvaus joudutaan perumaan ylitsepääsemättömän esteen takia, asiakkaasta tai kuvaajasta riippumattomista syistä (force majeure -tilanteet, luonnonkatastrofit, pandemiat, valtion asettamat poikkeusmääräykset, liikkumiskiellot, hätätilat ja muut vastaavat tilanteet), on valokuvaaja velvollinen palauttamaan siihen mennessä hänelle maksetun varausmaksun asiakkaalle eikä hänellä ole oikeutta vielä maksamattomaan summaan. Valokuvaajan vahingonkorvauksen yläraja kaikissa tapauksissa rajoittuu korkeintaan Asiakkaan valokuvaajalle maksamaan rahamäärään saakka
Mikäli kuvaaja joutuu perumaan tulonsa ylitsepääsemättömän esteen takia (force majeure -tilanteet, äkillinen sairaus tai läheisen kuolema), hän on velvollinen palauttamaan siihen mennessä hänelle maksetun varausmaksun asiakkaalle eikä hänellä ole oikeutta vielä maksamattomaan summaan. Kuvaaja ei ole velvollinen maksamaan tässä tapauksessa ylimääräistä vahingonkorvausta.
Kuvaajan esteen sattuessa kuvaaja pyrkii järjestämään asiakkaalle korvaavan valokuvaajan, jonka ammatti- ja hintataso vastaavat hänen omaa tasoa. Kuitenkin, toisen kuvaajan saatavuutta ei voida taata ja kaikki jatkoneuvottelut jäävät asiakkaalle.

6§ Peruutuslomake
Asiakkaan valokuvaussopimuksen purkuilmoitus on tehtävä kirjallisesti (kirjeitse) tai sähköpostin kautta. Puhelimitse tai tekstiviestillä tehty ilmoitus ei riitä. Kuvaajalla ei sopimuksen purkamisen jälkeen ole mitään velvollisuuksia asiakasta kohtaan. Peruutusomake on erillinen tiedosto.

Back to top